latinica

Др Биљана Бабић: Унутарјезичке грешке на почетним нивоима учења српског језика као страног

Предавање је посвећено анализи грешака забележених у писменим саставима студената полазника почетних курсева српског језика као страног (на нивоима А1 и А2). Састоји се из четири целине. У првој се образлаже изабрани приступ и методе анализе, њени задаци и циљеви. У другој целини анализира се грађа на морфолошком нивоу, тачније – грешке у грађењу глаголских облика (оних који се уче на почетним нивоима). Трећу целину чине грешке на морфолошко-синтаксичком нивоу: неправилна конгруенција између субјекта и предиката (глаголског и именског). У четвртој целини излаже се грађа на морфолошко-синтаксичко-семантичком нивоу: грешке у употреби облика номинатива именица уз глаголе. Од почетка до краја утврђује се које су то грешке заједничке већем броју студената, без обзира на њихов први језик, и које од њих настају под утицајем самог српског језика, одн. његове структуре – дакле, које су од њих грешке унутарјезичког карактера.
Писана продукција страних студената пореди се са стандардним српским језиком у два наврата: прво са циљем да се утврде неправилни облици, а потом се утврђене грешке пореде са одговарајућим, сличним морфолошким и реченичним структурама српског језика како би се открили узроци њиховог настанка у самом том језику. Будући да унутарјезичке грешке у српском као страном раније нису истраживане, провера добијених резултата није могућа. Стога се резултати пореде са грешкама изворних говорника: деце која су у процесу усвајања српског језика као првог (анегдотски случајеви), и одраслих особа. Понегде се уочавају и сличности са српским дијалектима. Да би се остварили поузданији резултати, грешке страних студената сравњују се и са грешкама које настају под утицајем првог језика, тј. са грешкама интерференције – код ученика основношколског и средњошколског узраста мађарске националности.

Др Биљана Бабић је доцент на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду. 

 

Powered by Bullraider.com