latinica

Др Јована Јовановић: Лексика погрдног значења у именовању човека у српском језику

Предавање је посвећено лексемама погрдног значења којима се у савременом српском језику именује и квалификује човек. Пејоративним именицама чији је денотат човек посветићемо пажњу са лексичко-семантичког, лингвокултуролошког, дериватолошког и прагматичког аспекта. Указаћемо на различита језичка средства – творбене и лексичке механизме продуктивне у формирању пејоративних јединица овог типа. Циљ нам је да лексичком анализом утврдимо на основу којих се све параметара појединци и друштвене групе у српској културно-језичкој заједници оцењују негативно, те каква колективна уверења, предрасуде и генерализације мотивишу презрив емотивни однос субјекта именовања и његову намеру да избором пејоративног имена у номинацији човека изрази став неодобравања. Настојаћемо да покажемо да погрдно име које се додељује некој особи најчешће није производ говорникове индивидуалне оцене, већ формиране, лексикализоване оцене, која је уграђена у семантичку структуру пејоративне лексеме. Таква колективна негативна оцена заснована је на различитим асоцијацијама, стереотипима и еталонима који постоје у српској друштвено-језичкој заједници и представљају културалне слојеве значења лексичких јединица овог типа. Избором номинативне јединице којом експлицира нечију етничку или верску припадност, старосно доба, сексуалну оријентацију, друштвени или материјални статус, физички или интелектуални недостатак, поремећај у менталном развоју, духовну особину и сл. – говорник заправо указује на негативан став и презрив емотивни однос припадника језичке заједнице према носиоцима наведених обележја. Пејоративи у именовању људи довешће нас до релевантних и занимљивих лингвокултуролошких запажања о систему вредности и језичкој слици света говорника српског језика и сугерисаће нам да у савременом српском друштву постоји нетрпељивост према многим видовима различитости појединих чланова заједнице.

Др Јована Јовановић је истраживач сарадник у Институту за српски језик САНУ (пројекат "Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ"). 

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com