latinica

Др Слободан Новокмет: Семантичка анализа лексема које означавају животиње у савременом српском језику

На овом предавању бавићемо се семантичком анализом лексике са значењем назива животиња у савременом српском језику, могућностима њене  класификације и предлозима за унапређење методолошких поступака у лексикографској обради зоолошке лексике у дескриптивним речницима српског језика. У контексту науке о језику, место овог истраживања је у оквирима лексикологије, лексикографије и лингвокултурологије.
Зоолошки називи су  једна од тематских лексичких група чији чланови имају најбогатију полисемију, јер су животиње у непосредној конкретној и симболичкој вези са човековим животом. Материјал за истраживање чини 700 лексичких јединица са значењем назива животиња и њихових деривата и око 2000 секундарних значења, сакупљених из лексикографских извора чију основну базу чини Речник САНУ.
Као основне циљеве истраживања одредили смо успостављање што репрезентативније језичке грађе, која би указала на све релевантне аспекте лексичких механизама преноса номинације назива животиња на појмове који се односе на материјалне реалије; појмове који су у вези са културом, природом, човековим (животињским, биљним) организмом, ономастиком и на човека као носиоца одређених (позитивно или негативно конотираних) особина или својстава, односно да покажемо како активирањем појединих сема из семске структуре анализираних лексема долази до дисперзије њиховог примарног значења. Као један од важних циљева поставили смо и утврђивање културолошких образаца који одражавају односе српске лингвокултуролошке заједнице према одређеним представницима животињских врста. Имајући у виду резултате досадашњих истраживања у овој области (као што је теорија о великом ланцу постојања), покушали смо да на обухватнијој језичкој грађи размотримо питања о функционисању зоосема у језику, а с тим у вези и питање зашто је суживот човека и животиње у српској језичкој заједници резултирао махом негативним афективним односом према одређеним животињама или групама животиња.

Др Слободан Новокмет је истраживач-сарадник у Институту за српски језик САНУ.

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com