latinica

Др Ана Ранђеловић: Лингвистичка терминологија код Срба у 19. веку

На овом предавању бавићемо се анализом предстандардног и стандардног лексикона, тематски ограниченог на лингвистичку терминологију регистровану током 19. века у граматикама, уџбеницима, уопште делима научног, публицистичког и есејистичког карактера са филолошким контекстом.
Примарни циљ нашег истраживања био је да се системски прикупи, хронолошки прикаже и опише лингвистичка терминолошка грађа, што представља неопходну базу на основу које би се могао саставити речник језикословних термина у 19. веку.
Ексцерпирали смо укупно 127 дела (граматике, специјализоване лингвистичке уџбенике и монографије о језику, буквари, правописи и дела научног, публицистичког и есејистичког карактера – чланци, полемичке расправе, писма и предговори појединих издања у којима се расправља о лингвистичким питањима) 42 аутора, која су објављивана од 1801. до 1894. године. Из наведеног материјала ексцерпирано је око 3.500 терминолошких јединица, од којих смо анализу издвојили 1.092 термина из лингвистичких области којима су аутори ексцерпираних дела посвећивали највећу пажњу (графија, фонетика и фонологија, прозодија, морфологија, синтакса и ортографија).  
Лексичко-семантичка и дериватолошка анализа добијене терминолошке грађе, као и међусобно поређење термина на основу стања затеченог у представљеном корпусу, водиће ка утврђивању основних праваца развоја српског лингвистичког терминолошког система, смене појединих терминолошких решења, евентуалних узора, као и процеса стабилизације терминолошког регистра из ове области. Поређењу лингвистичких термина добијених из ексцерпираног корпуса приступићемо дијахронијски, полазећи од најстаријих језикословних дела према новијим. Забележену грађу анализираћемо и према врсти речи, структури  и пореклу. Коначно, грађу ћемо упоредити и са стањем у савременој лингвистичкој терминологији, с циљем да утврдимо у којој мери лингвистичка терминологија из 19. века одговара савременој и постоји ли континуитет у формирању метајезика анализиране научне дисциплине.

Др Ана Ранђеловић је истраживач-сарадник на Институту за српски језик САНУ.  

Презентацију са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је презентација, као и сав материјал на сајту, заштићена Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.) 

Powered by Bullraider.com