latinica

Др Јован Чудомировић: Од те до али: семантика саставних и супротних везника из когнитивнолингвистичке перспективе

Циљ овог истраживања јесте да опише семантику саставних одн. супротних напоредних везника и, па, те, а, али и него. Тај опис заснивамо на (1) когнитивном приступу И. Свитсер (1990), који претпоставља да се употреба везника проширује, пресликава из основног, домена садржаја (ДС), у епистемички домен (ЕД) и домен говорних чинова (ДГЧ); и на (2) структури појмовних простора саставности и супротности које је установила К. Маури (2008). Притом, ослањамо се на темељне претпоставке когнитивне лингвистике (Лабов 1973; Рош 1978; Лејкоф/Џонсон 1980; Ланакер 1987). Корпус за истраживање чини између око 270 примера ексцерпираних из Електронског корпуса српског језика (ЕКСЈ) (http://korpus.matf.bg.ac.rs).
Кад је реч о саставним везницима, наша анализа показала је да се различити типови односа могу објединити појмом континуитета у дискурсу (Гивон 1983; 1990). У ДС се употреба саставних везника концентрише око односâ неутралног додавања, сукцесивности и каузалности. ДС представља основни домен употребе за све саставне везнике, који своју употребу проширују не само од неспецифичних у семантички специфичне односе, него и из ДС у ЕД и ДГЧ. Наша анализа показала је, такође, да је оправдано претпоставити и постојање четвртог домена, домена дискурса (ДД), на шта је у литератури у вези са теоријом домена И. Свитсер већ указивано (Ланг 2000).
Употребу супротних везника обједињује појам дисконтинуитета у дискурсу (Гивон 1983; 1990), који може постојати само у ДД, или може бити реч о дисконтинуитету у ЕД, тј. о различитим типовима супротности.
Будући да се употребе двеју испитиваних група везника обједињују појмовима континуитета/дисконтинуитета у дискурсу, сматрамо да је управо дистинкција континуитет : дисконтинуитет она на којој почива систем напоредних везника у српском. Она се не може изједначити са дистинкцијом саставност : супротност, јер је дисконтинуитет шири појам од супротности и обухвата и оне односе са везником а у којима нема супротности, и који су по правилу представљали проблем у класификацијама и били разлог да се а сматра и саставним везником. 

Др Јован Чудомировић је доцент на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима на Филолошком факултету у Београду.

Материјал са предавања можете видети овде. (N.B. Напомињемо да је сав материјал на сајту заштићен Creative Commons лиценцом (Ауторство-Некомерцијално-Без прерада 3.0 Србија), под којом се подразумева да је дозвољено умножавање, дистрибуција и јавно саопштавање дела, без прерада, али само у некомерцијалне сврхе и под условом да се наведе име аутора.)

Powered by Bullraider.com