latinica

Др Ивана Трбојевић Милошевић: Контрастивна прагматика кроз корпусна истраживања

Прагматика се обично дефинише као истраживање значења која преноси говорник својим исказом, као и истраживање начина на који слушалац тумачи исказ; у прагматику се убрајају и истраживања начина којим се у језику енкодира релативна дистанца (Yule, 1996), а некада се разуме веома широко, као истраживање избора које говорник чини када се служи језиком (Crystal, 2009). Прилично је лако извести закључак о значају прагматичких студија за један широко постављен оквир културних, интра- и интеркултурних истраживања  језика. У предавању се разматра значај контрастивне прагматике као свеобухватнијег приступа истраживањима језика, а истраживање језика посматра се као неодвојиви део културних студија. Узимајући за пример појаву ’ограђивања’ у језику, покушаћемо да илуструјемо како се применом контрастивног  метода при прагматичкој анализи на подацима из језичких корпуса могу осветлити културне сличности и разлике које остају скривене приликом микролингвистичких приступа истраживању језика.

Др Ивана Трбојевић Милошевић је доцент на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду.

Powered by Bullraider.com