latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Данка Синадиновић: Лингвистички поглед на медицински сусрет - анализа интеракције лекара и пацијента на енглеском и српском језику Тема овог предавања је интеракција лекара и пацијента која се одвија у оквиру медицинског сусрета у установама терцијарне здравствене заштите у две језички и културно различите средине. Анализираћемо комуникацију између лекара и пацијента на енглеском и српском језику, са акцентом на језичким средствима којима се говорници служе у овом типу комуникације, њиховим улогама и правима, као и расподели и симболима моћи у оквиру медицинског сусрета. Покушаћемо и да одговоримо на питање у којој мери се интеракција лекара и пацијента на овим просторима (која је до сада недовољно истражена) разликује од оне на енглеском говорном подручју (којој се већ дуго посвећује пажња како са језичког, тако и са медицинског становишта).Након кратког увида у анализу (институционалне) комуникације, критичку аналилизу дискурса и институционалну комуникацију, навешћемо основне одлике медицинског сусрета. У наставку ћемо се усредсредити на анализу и поређење два корпуса који се састоје из разговора сниманих у... Read more
Др Милица Витаз: Утицај лудичких активности на учење страних језика Лудичке активности, тј. образовне или дидактичке игре, биле су предмет расправе још у време Платона. Многи филозофи, антрополози и педагози бавили су се пореклом игре, њеним значајем и улогом у образовању. Када је у питању настава страног језика, лудичке активности примарно налазимо у раду са децом. Ипак, сматрамо да овакав вид наставе може бити веома користан и у раду са одраслима.Главна тема овог излагања јесте утицај лудичких активности на учење страних језика и ставови студената о тим активностима. Ради се о експерименту у коме су учествовали студенти Филолошког факултета Универзитета у Београду који су похађали курс енглеског језика као страног. Овим истраживањем смо покушали да утврдимо да ли студенти са којима се користе лудичке активности у понављању градива из граматике и вокабулара остварују боље резултате на излазном тесту од студената који исто то градиво понављају на традиционалан начин. Такође смо желели да испитамо ставове студената о коришћењу поменутих активности,... Read more
Др Гордана Лалић-Крстин: Играње језиком - како и зашто Игра је универзална људска (и не само људска) карактеристика и као таква представља значајну еволуцијску, биолошку и физиолошку појаву. Она такође има важну антрополошку, социолошку и психолошку функцију у људском друштву и као таква јавља се у различитим облицима. Један од тих облика свакако је језик, који ћемо овде посматрати као средство лудичке активности.Током предавања кратко ћемо се осврнути на место лудичке функције у језику у светлу Јакобсонове типологије језичких функција. Поставићемо нека од питања која се намећу, као нпр. зашто се игре речима уопште јављају и на којим нивоима језичке структуре, које су неке од њихових функција и облика испољавања, какви прагматични ефекти се њима желе постићи, у којим регистрима се појављују, итд, и, наравно, покушати да дамо одговоре на њих. Посебан акценат биће стављен на морфолошки и лексички ниво језичке структуре и могућностима играња формом и значењем у процесима творбе нових речи. Излагање ће бити праћено мноштвом савремених... Read more