latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Биљана Бабић: Унутарјезичке грешке на почетним нивоима учења српског језика као страног Предавање је посвећено анализи грешака забележених у писменим саставима студената полазника почетних курсева српског језика као страног (на нивоима А1 и А2). Састоји се из четири целине. У првој се образлаже изабрани приступ и методе анализе, њени задаци и циљеви. У другој целини анализира се грађа на морфолошком нивоу, тачније – грешке у грађењу глаголских облика (оних који се уче на почетним нивоима). Трећу целину чине грешке на морфолошко-синтаксичком нивоу: неправилна конгруенција између субјекта и предиката (глаголског и именског). У четвртој целини излаже се грађа на морфолошко-синтаксичко-семантичком нивоу: грешке у употреби облика номинатива именица уз глаголе. Од почетка до краја утврђује се које су то грешке заједничке већем броју студената, без обзира на њихов први језик, и које од њих настају под утицајем самог српског језика, одн. његове структуре – дакле, које су од њих грешке унутарјезичког карактера.Писана продукција страних студената пореди се са стандардним српским... Read more
Др Мирјана Мирић: Балканске црте у тимочком и лужничком говору Тимочки и лужнички говори спадају у говоре призренско-тимочке дијалекатске области. Одликују их бројне морфо-синтаксичке карактеристике које ове говоре чине балканизованим (између осталих, поједностављен падежни систем, употреба заменице у дативу са присвојним значењем, аналитички компаратив, постпозитивни одређени члан, губљење инфинитива и замена финитном комплементацијом, балкански velle-футур, употреба имперфекта и аориста). Наведене црте представићемо на узорку грађе из тимочких и лужничких говора која је похрањена у Дигиталном архиву Балканолошког института САНУ. Посебно ћемо се осврнути на процес граматикализације маркера будућег времена и изостављања комплементизатора, као истакнуте одлике језика и дијалеката Балканског језичког савеза. Др Мирјана Мирић је научни сарадник Балканолошког института САНУ. Read more
Др Бојана Дрљан: Специјални језички поремећај Специфични језички поремећај (СЈП) карактерише кашњење или абнормалност у  развоју експресивних и/или рецептивних језичких способности уз одсуство општег когнитивног дефицита, аутизма, слушних оштећења, социјалних и емоционалних поремећаја и тешке срединске депривације.Истраживања су показала да, иако се код деце са СЈП могу јавити патолошки обрасци у развоју језика, они нису типични за ову децу. Наиме, у литератури постоји сагласност да СЈП представља поремећај који предоминантно карактерише кашњење у развоју језичких способности уз могуће испољавање грешака који нису типични за децу млађег узраста.У сврху бољег разумевања одложеног језичког развоја код деце са СЈП, у првом делу предавања биће обрађен развој формалне језичке структуре и прагматских способности код деце типичног језичког развоја. Други део предавања биће посвећен дефиницији самог поремећаја, могућим узроцима, преваленци и детаљној обради клиничке слике СЈП. Детаљна обрада клиничке слике поремећаја обухвата дефиците... Read more

The Faculty of Philosophy in Niš (University of Niš) is pleased to invite you to submit abstracts for the sixth annual conference SinFonIJA, which will take place on September 26–28 2013, in Niš, Serbia. SinFonIJA stands for Syntax Phonology and Language Analysis (e.g. in Serbian: Sintaksa, fonologija i jezička analiza, with slight variation for other South Slavic languages).

The theme of the SinFonIJA conference is wide and spans all areas of formal linguistics. The primary goal of SinFonIJA is to connect people from Central and South Eastern Europe, but it is open to participants from all over the world. It also aims at promoting the application of different theoretical models to language analysis.

Abstracts are invited from all areas of theoretical linguistics, including phonology, morphology, syntax, semantics, language acquisition and historical linguistics. Submissions from other areas of linguistics will also be considered, provided that the theoretical significance of the paper is clearly demonstrated in the abstract.

We invite abstracts for a 30 minute oral presentation. Following the conference, we intend to publish the proceedings – naturally, provided a sufficient interest of the participants.

The following invited speakers have already confirmed their presence: Peter Ludlow, (Northwestern University, USA), Frantisek Kratochvil (Nanyang Technical University, Singapore), Lanko Marušič (University of Nova Gorica, Slovenia), Draga Zec (Cornell University, USA).

Abstracts are invited for 30-minute presentations. They must be anonymous and written in English. You can use one word from your abstract's title as the file name. Abstracts should be one page long with one inch margins and typed in Times New Roman, single-spaced (Title: 14 points, Body: at least 11 points, Page Format: A4) or comparable font. An optional second page is allowed only for diagrams, figures, data and references. Any non standard fonts should be embedded in the PDF document. Submissions are limited to one individual and one joint abstract per author. All abstracts will be reviewed by three independent reviewers for content, relevance, and clarity, before being accepted or declined.

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: May 15, 2013

Abstracts are to be submitted through EasyChair, at the following page: https://www.easychair.org/conferences/?conf=sinfonija6.

NOTIFICATIONS OF ACCEPTANCE: late June, 2013

More information here.