latinica

Друштво младих лингвиста окупља студенте лингвистике и филологије, али и остале заинтересоване за језик и језике. Основано је са циљем да млади језички стручњаци међусобно размењују идеје, ставове и размишљања, али и да се они подстакну на научна истраживања у разним лингвистичким и сродним дисциплинама. Посебан задатак Друштва је популаризација лингвистике и њених сазнања, као и примене и значаја тих сазнања у осталим сферама људског деловања.

Придружите нам се!

 

Previous Next
Како постати члан Друштво младих лингвиста окупља све заинтересоване за језик и лингвистику, без обзира на године или професионално опредељење. Члан Друштва младих лингвиста може бити свако лице које:1) прихвата циљеве Друштва и Статут;2) поднесе пријаву за учлањење;3) плати чланарину за текућу годину. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник. Уколико желите да постанете члан Друштва младих лингвиста, треба да попуните и потпишете пријаву коју можете видети овде. За чланове из Србије, чланарина за 12 месеци износи 1000 динара.  Подаци о уплати Прималац: Друштво младих лингвиста, Витезова Карађорђеве звезде 70г/6, 11000 БеоградСврха уплате: чланаринаБрој жиро-рачуна: 105-515159-53 Пример уплатнице можете видети овде. Ако обнављате чланарину, подаци о уплати остају исти. За чланове изван Србије, чланарина за 12 месеци износи 10... Read more
Др Ана Петровић Дакић: Вербалне асоцијације и апстрактне именице код ученика основне школе За вербалне асоцијације се сматра да одсликавају заједничко искуство припадника једне друштвено-језичке заједнице, дајући нам њену језичку слику света. Скоро ослобођене прагматичких стега, оне нам пружају увид у ментални лексикон, наше знање о речима и појмовима. Иако већим делом независне од контекста, оне су ипак осетљиве на спољашње утицаје, те се временом мењају. Њихова динамична структура одсликава где се неки говорник или, посматрано групно, читава једна заједница налази у свом развоју.Асоцијације су коришћене за проучавање (психо)лингвистичког развој деце, али та су истраживања била углавном усмерена на децу предшколског узраста из англофоних и русофоних средина. Такође, била су усмерена на конкретне речи, док се у когнитивним наукама све већи акценат ставља на апстрактне речи и појмове, с обзиром на њихову важност за когнитивно, емоционално и друштвено сазревање.На овом предавању биће представљене асоцијативне норме за 20 апстрактних именица (будућност, доброта, душа, живот,... Read more
Др Стефана Пауновић Родић: Стереотип жене у језичкој слици света - когнитивнолингвистички приступ Први део предавања биће посвећен методологији истраживања језичке слике света и појмовима којима се у њима оперише, с посебним освртом на приступ појмовима стереотип и прототип. Описаће се и образложити методологија примењена и разрађена у истраживању стереотипа жене у језичкој слици света Словака и Срба, која се може применити и на грађу других словенских и несловенских језика. У овом истраживању стереотип се тумачи као скуп вредносних критеријума за процену чланова неке категорије. Ови критеријуми изграђују се са циљем да очувају оне функције чланова категорије које се у тој култури или друштву процењују као пожељни или потребни. Тако дефинисан, стереотип је променљив онолико колико су променљиви статус и функција категорије на коју се односи.У другом делу предавања биће презентовани резултати истраживања, који представљају одговоре на питања: постоји ли језички концепт у којем се одсликава стереотипизација жене, зашто су жене слабији пол, каква је жена жена змај, каква је то... Read more
Др Данило Алексић: "Возим хјундаи" или "Возим хјундаија"? О категорији аниматности у савременом српском језику Предавач ће говорити о свом новом истраживању везе између категорије аниматности (категорије „живоˮ : „неживоˮ) и форме акузатива у српском језику.Према В. Ломпар, облик акузатива једнине у промени именица мушког рода прве деклинационе врсте одређују вредности семантички утемељене дистинкције: ако именица из поменуте групе означава нешто живо, акузатив сингулара једнак је генитиву, а ако означава нешто неживо – номинативу сингулара. На предавању ће бити речи о неким језичким појавама које онемогућавају дословну примену базичног правила, односно о принципима којима се то правило мора допунити. На пример, познато је да називи за аутомобиле као форд или хјундаи могу имати акузатив сингулара једнак генитиву сингулара иако означавају неживе ентитете. Поставља се питање шта је узрок дотичној варијацији и која је форма акузатива код назива за аутомобиле чешћа. Занимљиво је и укрштање аниматности са полисемијом. Када именица може означавати и жив и нежив ентитет, да ли акузатив једнине у... Read more